माई

माई माई हम पुकरेनी कतहूं माई ना हमार हमनी के छोर के कहा गइलू हो तोहरा बिन सुना बा संसार एक ही बार लौट के तू आ जाइतू हो तोहसे कई लेती प्यार जब तुहू धरती पे रहालू हो धरती स्वर्ग समान अब तुहु कहवा चल गइलू हो मनवा भईल बा बेहाल कहे के सब केहू आपन हो तोहरा बिन केहू ना हमार शरीर हमार जान तोहार रहे हो तोहरा बिन ईहो भईल बेजान माई माई हम पुकारेनी हो कतहूं माई ना हमार दिनवा त कसहू कट जाला हो रतिया…

Read More